Ostukorv on tühi
 
 
 

Garantii

Kaebuse esitamine

* Ostjal o­n õigus puudusega kauba puhul esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise kuupäevast.
* Puuduse avastamisel tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, teavitada sellest Müüjat.
* Kui Müüjal o­n põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga o­n tingitud tootmispraagist või tarbija süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.
* Esimese kuue kuu jooksul pärast ostu sooritamist o­n puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus Müüjal.
* Pärast kuue kuu möödumist tasub tõendamisega seotud kulud süüdi olev pool.
* Kauba puuduse kõrvaldamisega seoses tekkinud kulutused (posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu) tasub Müüja.
* Kaebuste vastuvõtmise aluseks o­n Müüja poolt väljastatud arve/saateleht. Mõnede toodete puhul ka lisaks vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

* Kaupleja ja tarbija vahelisi vaidlusi on võimalik lahendada kohtuvälise lahendamise üksustes, kelle poole tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks. Eestis täidab kohtuvälise tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluste lahendava organi rolli tarbijakaitseameti  juures  tegutsev  tarbijavaidluste  komisjon www.komisjon.ee
Komisjoni  pädevuses  on  lahendada  tarbija  ja  ettevõtja  vahel  sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasut.

* Samuti on võimalik lahendada vaidlusi internetipõhisel platvormil http://ec.europa.eu/odr

1. Garantiiaeg

1.1. Müüja vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid kuid mitte rohkem kui kaks aastat, juriidilisele isikule 1. aasta.
1.2. Müüja o­n kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.
1.3. Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.
1.4. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2. Garantii teostus

2.1. Garantiihoolduse teostamise aluseks o­n Müüja poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber o­n rikutud või loetamatu, o­n Müüjal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
2.2 Kaup ei pea olema originaalpakendis kuid peab olema pakendatud transpordiks sobilikult.

3. Garantii alla ei kuulu:

3.1. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (kõrvalised esemed, vedelikud, putukad, üleliigne tolm jne.).
3.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.).
3.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis o­n põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
3.4. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida o­n teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik.
3.5. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n põhjustatud seadmete väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.
3.6. Ekspluatatsioonihäired, mis o­n tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
3.7. Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.

 

* Kuna erinevaid kaubamärke o­n palju, siis enamustel juhtudel peame garantiiremondiks kauba Saksamaale saatma. Sinna saatmine, remont ja tagasisaatmine võtavad aega. Seoses sellega palume garantiiremondiks kuluva ajakuluga meilt ostmisel arvestada.