Ostukorv on tühi
 
 
 

Liisi laenuleping

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED
Käesolevad üldtingimused kehtivad alates 01.12.2013.a.

1. MAKSETE TEGEMINE, TASUDE ARVESTAMINE JA KULUDE HÜVITAMINE

1.1. MAKSETE TEGEMINE

1.1.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimaksed, Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks - (edaspidi ühiselt: Maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha (edaspidi: Raha) on üle antud Laenuandja käsutusse, st on laekunud Laenuandja konto(de)le Pangas või tasutud sularahas Laenuandjale.

1.1.2. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, arvestatakse makstuks summad:
-           esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;
-           teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;
-           kolmandas järjekorras intressi katteks;
-           neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

1.2. INTRESSI JA MUUDE TASUDE ARVESTAMINE

1.2.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Intressi Lepingus sätestatud tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel lähtub Laenuandja 365-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokku lepitud intressimäärast.

1.2.2. Lisaks Intressile kohustub Laenusaaja tasuma muud Lepingust tulenevad tasud.

1.3.  LAENUANDJA KULUDE HÜVITAMINE

1.3.1. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kulud, mis on ette nähtud Lepingus ja Hinnakirjas.

1.3.2. Laenuandja tasud Laenusaaja osamaksete tasumisega viivitamise korral on järgnevad;
- SMS ja e-kirja teel saadetud esmase meeldetuletuskirja eest 3 eurot;
- SMS ja e-kirja teel korduva meeldetuletuskirja eest 5 eurot;
- posti teel saadetud esmase meeldetuletuskirja eest 10 eurot;
- posti teel saadetud korduva meeldetuletuskirja eest kuni 30 eurot.

1.4. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu tagasimakseid tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus ettenähtud intressimäära ulatuses. Kui lepingus on intressimäär 0%, siis on viivis VÕS §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas.

Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab Laenu või Laenu osa tagastamise tähtpäevale järgneval päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval. Äriühingult, majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt Laenusaajalt on Laenuandjal õigus nõuda viivist 0,25% päevas tasumata summadelt kuni nende tegeliku tasumise päevani.

2. LAENUANDJA ÕIGUSED LAENU VÄLJAMAKSETE TEGEMISEL

2.1. Laenuandjal on õigus keelduda Laenu või Laenu osa Laenusaaja käsutusse andmisest, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
a) Laenu väljamaksete tegemiseks Laenusaaja poolt esitatud dokumentide õigsus ja vastavus Lepingu tingimustele vajab täiendavat kontrolli, kuni vastava kontrolli teostamiseni mõistliku aja jooksul;
b) Lepingus sätestatud Laenu väljamaksmise eeltingimused ei ole täielikult täidetud ja/või Laenu väljamaksmise periood on lõppenud;
c) Laenusaaja ei täida tähtaegselt mõnest teisest Laenuandjaga sõlmitud Lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi ja/või muu makse tasumise kohustust;
d) Ilmnes, et Laenusaaja on Laenu taotlemisel esitanud Laenuandjale valeandmeid.
e) Müüja ei ole täitnud Laenusaaja ees kauba üleandmise kohustust juhul kui Laenu väljamaksmine oli seotud nimetatud kohustusega.

2.2. Laenu andmine Laenusaaja käsutusse tähendab antud Lepingu kontekstis selle ülekandmist Müüjale. Juhul kui Laen on Müüjale üle kantud, on Laenu väljamaksmise kohustus Laenuandja poolt täidetud.

3. LAENUSAAJA KOHUSTUSED JA KINNITUSED

3.1.TEABE ESITAMISE KOHUSTUSED

Laenusaaja kohustub:
a) teatama Laenuandjale viivitamatult arvates sellekohase teabe laekumisest temale teada olevast Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest;
b) teatama Laenuandjale viivitamatult oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi muudatustest;

3.2. Kõik käesolevas peatükis nimetatud teabe esitamise kohustused Laenusaaja poolt peavad olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Laenuandja e-posti aadressile info@liisi.ee või postiaadressile Posti 30, 90504 Haapsalu.

3.3. Laenusaaja kinnitab:

3.3.1. et ta on täiesealine ning käesoleva Lepingu sõlmimine vastab tema krediidivõimele.

3.3.2. et on saanud kätte käesoleva Lepingu osas õigusaktidega nõutava teabe enne Lepingu allkirjastamist(või sõlmimist), sh. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, teda on lepingueelselt nõustatud ja pakutud selleks võimalus ning ta on tutvunud kõigi Lepingu põhi- ja üldtingimustega.

3.3.3. et ei ole esitanud ning ei esita Laenuandjale valeandmeid ega –dokumente.

3.3.4. et esitab Laenuandja esimesel nõudmisel oma pangakonto väljavõtte või mõne muu sissetulekut tõendava dokumendi.

3.3.5. et tal ei esine Lepingu sõlmimiseks erakorralist vajadust, sõltuvussuhet või kogenematust.

3.3.6. et Laenuandja on teda hoiatanud, et osamaksete või muude tasude tähtajaks mittemaksmisel võivad Laenusaaja jaoks olla tõsised tagajärjed (näit. kohtumenetluse algatamine, võla sundtäitmine ja maksehäireregistrisse sattumine) ning selline teguviis võib raskendada Laenusaaja poolt laenu saamist tulevikus.

3.3.7. et on Hinnakirjaga tutvunud ja kohustub tasuma kõiki täiendavaid tasusid, mis tulenevad Lepingust ja/või Hinnakirjast.

3.4.. Juhul kui Laenusaaja ei täida käesolevas peatükis nimetatud teabekohustust ja/või tema poolt antud kinnitus ei vasta tõele, on Laenuandjal õigus Laenusaajalt nõuda leppetrahvi kuni 5 % tagastamata Laenult. Nimetatud leppetrahvi nõue tuleb Laenusaajale esitada kirjalikult ja Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma kirjas märgitud tähtajaks.

4 LAENUSAAJA ÕIGUS ENNETÄHTAEGSELE TAGASIMAKSMISELE

4.1. Laenusaajal on õigus Lepingu alusel saadud Laen või osa sellest ennetähtaegselt tagastada, teatades sellest Laenuandjale kirjalikult või e-posti teel ette vähemalt 5 (viis) päeva.  Avalduses peab olema selgelt ära näidatud summa, mida Laenusaaja soovib ennetähtaegselt tagastada, samuti ennetähtaegse täitmise päev. Ennetähtaegse tagasimaksmise avaldus on Laenusaajale siduv ja sellest ei saa taganeda ilma Laenuandja nõusolekuta.

4.2.  Laenuandjal on õigus nõuda hüvitist 1% ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagasimakstud laenusummalt kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe aasta.

4.3. Lepingu osalise ennetähtaegse tagastamise korral sõlmivad Pooled kokkuleppe uue maksegraafiku kinnitamiseks. Juhul kui nimetatud kokkulepet ei õnnestu sõlmida, on Laenuandjal õigus koostada uus maksegraafik ühepoolselt, lähtuvalt Lepingu tähtajast ning Lepingus kokkulepitud intressimäärast ja ennetähtaegselt tasutud summast. Laenuandja saadab nimetatud maksegraafiku Laenusaajale e-posti- või postiaadressile ning Laenusaaja kohustub seda täitma.

4.4. Edasilükatud intressimaksega Lepingu ennetähtaegse tagasimakse korral kohustub Laenusaaja tasuma intressi ka aja eest alates Lepingu sõlmimisest kuni ennetähtaegse tagasimakse tegemiseni. Intressimakse suuruse arvutamisel lähtutakse tavatingimustel sõlmitud Lepingu intressi arvestamise põhimõttest.

5. LEPINGUST TAGANEMISE ERISÄTTED

5.1. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, on tal õigus taganeda ka Lepinguga seotud müügilepingust, avaldades vastavat soovi taganemisavalduses. Sellisel juhul on Laenusaaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest, tagastama Müüjale Laenuga ostetud eseme (selle võimatuse korral hüvitama müügihinna rahas).

5.2. Kui Laenusaaja taganeb ka müügilepingust, kohustub ta tagastama müügilepingu eseme Müüja sellesse müügiesindusse. Taganemisõiguse kasutamisel peab Laenusaaja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata.

5.3. Juhul kui Laenusaaja taganeb Lepinguga seotud müügilepingust, võib ta taganeda ka Lepingust. Sellise taganemise tagajärgedele kohaldatakse samasuguseid sätteid, nagu taganemise puhul Lepingust ja sellega seotud müügilepingust.

5.4. Taganemisavaldus tuleb teha Laenuandja e-posti aadressile info@liisi.ee või postiaadressile Posti 30, 90504 Haapsalu. Laenusaaja võib taganemisavalduse esitada ka Müüjale.

6. LAENUANDJA ÕIGUS LEPINGU ERAKORRALISEKS ÜLESÜTLEMISEKS

6.1. Laenuandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, lugeda kogu tagastamata Laenu tagastamise, Intressi tasumise ja Lepingust tulenevate muude maksete täitmise tähtajad saabunuks ja nõuda Laenusaajalt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Laenuandja kasuks Laenuandja poolt antud mõistliku tähtaja jooksul, kui enne Laenutähtpäeva ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

6.1.1. Laenusaaja ei täida tähtaegselt Lepingust või muust Laenuandjaga sõlmitud lepingust tulenevat Laenu tagastamise ja/või Intressi tasumise kohustust ja Laenusaaja on olnud osalises või täielikus viivituses vähemalt kolme järjestikkuse maksega, ja Laenuandja on andnud Laenusaajale kirjalikult vähemalt kahenädalase tähtaja viivitatud makse(te) tasumiseks koos avaldusega, et Laenuandja ütleb selle tähtaja jooksul maksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist, ja kui Laenusaaja ei ole Laenuandja eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud. Laenusaajale esitatud kirjalik ülesütlemisavaldus peab sisaldama Laenuandja ettepanekut kokkuleppe saavutamiseks nimetatud kahenädalase tähtaja jooksul. Kui Laenusaaja on esitanud Laenuandjale oma kompromissettepanekud ja poolte vahel toimuvad läbirääkimised, ei ole Laenuandjal õigust pöörduda kohtusse võla nõudes kuni läbirääkimiste lõpuni.

6.1.2. Laenusaaja on Laenu taotlemisel esitanud Laenuandjale valeandmeid ja/või –dokumente (sh esitanud ebaõigeid andmeid oma töökoha, sissetulekute või majandusliku olukorra kohta) või kui Laenusaaja esitab valeandmeid ja/või –dokumente Lepingu täitmise ajal.

6.2. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt lisaks viivisele ka viivist ületava kahju, sh. saamata jäänud tulu ning kulude hüvitamist.

6.3.. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel p. 6.1.2. alusel kohustub Laenusaaja maksma Laenuandjale leppetrahvi kuni 10 % tagastamata laenult, kuid mitte vähem kui 100 (ükssada) eurot. Nimetatud leppetrahvi nõue tuleb Laenusaajale esitada kirjalikult ja Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma kirjas märgitud tähtajaks.

7. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:
a)  Lepingu täitmist tagavaid isikuid;
b) Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat;
c) Poolte volitatud esindajaid;
d) Laenuandjaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvaid juriidilisi isikuid ja nende töötajaid nende tööülesannete täitmisel;
e) Isikuid, kellele Laenuandja loovutab osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Laenusaaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja
f) Audiitoreid või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

7.2. Laenusaaja annab Laenuandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks punktis 7.1. nimetatud isikutele. Nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 7.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik(ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

7.3. Isikuandmete töötlemisel kohustub Laenuandja järgima Isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Täpsem isikuandmete töötlemise tingimused ja kord on sätestatud Laenuandja veebiaadressil www.liisi.ee.

7.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale nõusoleku edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh. võla suuruse) kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele - lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

8. LEPINGU KEHTIVUS

8.1. Leping loetakse sõlmituks momendist kui Pooled on vahetanud tahteavaldusi, mille järel on piisavalt selge, et Pooled on saavutanud kokkuleppe. Elektroonilisel teel sõlmitud lepingute puhul loetakse Leping lõplikult sõlmituks kui Laenusaaja on tasunud esimese osamakse. Kui Lepingut kirjalikult ei allkirjastata, saadab Laenuandja Laenusaajle kas posti või elektronposti teel Lepingu koos laenu tagastamise graafiku ja üldtingimustega. Vaidluse korral lasub tõendamiskoormis Laenuandjal, kes peab tõendama, et Laenusaaja on edastatud lepingutingimused vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.2. Leping lõpeb, kui Laenusaaja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Laenuandja ees, st tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu ja tasunud muud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.

8.3. Lepingust taganemine või Lepingu ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud Lepingu alusel enne Lepingust taganemist või Lepingu ülesütlemist.

9. KOHALDATAV SEADUS JA KOHTUALLUVUS

9.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

9.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus vaidluse algataja valikul kas Eesti kohtus või Tallinna Vahekohtus (Mittetulundusühing Tallinna Vahekohus, registrikood 80330823, www.tallinnavahekohus.ee, edaspidi Vahekohus). Laenuandjaga arusaamatuste või vaidluste tekkimisel on Laenusaajal igal ajal õigus pöörduda kohtuvälise lahendi saamiseks Tarbijakaitseameti juures asuva tarbijakaebuste komisjoni poole.

9.3. Juhul, kui on algatatud menetlus maakohtus, ei saa Pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks Vahekohtusse. Juhul, kui on algatatud menetlus Vahekohtus, ei saa Pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks maakohtusse.

9.4. Vaidluse lahendamise korral Vahekohtus lähtuvad Pooled alljärgnevast:

9.4.1. Vaidluse lahendab üks vahekohtunik. Vahekohtuniku määrab juhatus vahekohtunike nimekirjast vastavalt avalduste laekumise järjekorrale, andes iga järgneva lahendamist vajava avalduse vahekohtunike nimekirjas olevale järgmisele vahekohtunikule. Juhul, kui Vahekohtule esitatakse ühe hageja poolt mitu samaliigilist hagi, võib need lahendada üks vahekohtunik.

9.4.2. Vahekohtu kokkulepe hõlmab ka nõustumist Vahekohtu reglemendis ettenähtud menetlusreeglitega. Reglemendi muutumisel kuulub kohaldamisele menetlustoimingu tegemise ajal kehtiv reglement. Reglemendis reguleerimata küsimustes määrab vahekohtunik oma korraldustega õiglase, mõistliku aja jooksul ja võimalikult väikeste kuludega läbiviidava menetluse. Vahekohtumenetlus toimub kirjalikus menetluses eesti keeles.

9.4.3. Kõik Vahekohtu teated toimetatakse kätte lepingus märgitud aadressil või teisele Poolele hiljem teatatud aadressile. Kui Poole või teadet vastu võtma õigustatud isiku tegutsemis-, elu- või asukoht ei ole teada, loetakse teade Poolele kättetoimetatuks päevast, mil Pool või teadet vastu võtma õigustatud isik oleks selle kätte saanud tavalise kättetoimetamise korral tähitud kirjaga või muul saabumist tõendaval viisil tema viimati teadaoleval aadressil.

9.4.4. Pooled lepivad kokku, et Vahekohus teeb otsuse resolutsioonotsusena ilma kirjeldava ja põhjendava osata. Poolel, kes soovib vaatamata vahekohtuniku seisukohale motiveeritud otsust, on võimalik esitada vastav taotlus ja tasuda täiendav vahekohtulõiv motiveeritud otsuse taotluselt. Vahekohtu otsus jõustub selle tegemise päeval. Vahekohtu otsusel on Poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel.

9.4.5. Vahekohtu menetluskulud kannab vaidluse kaotanud Pool või vastavalt hagi rahuldamise proportsioonidele kumbki Pool.

9.4.6. Vahekohtu otsus on lõplik ja kuulub viivitamatule täitmisele. Pool ei saa vaidlustada Vahekohtu otsust väljaarvatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud menetluspõhimõtete rikkumise alusel.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Lepingute üksikute sätete kehtetus või tühisus ei vabasta Pooli Lepingu (sh. üldtingimuste) teiste sätete täitmise kohustustest ning ei too kaasa vastavalt kogu Lepingu (või lepingu üldtingimuste) teiste sätete kehtetust või tühisust.

10.2. Laenusaaja õiguste kaitseks sätestatud nõuete täitmise üle teostab järelevalvet  Tarbijakaitseamet, Rahukohtu 2, 10130 Tallinn. Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon on seaduses antud pädevuse piires vaidluste kohtuvälise lahendamise organiks.

10.3. Laenusaajal on igal ajal õigus nõuda Laenuandjalt Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit ehk laenu tagastamise graafikut ja Laenuandjal on kohustus see Laenusaajale tasuta edastada.

10.4. Leping on sõlmitud kahes(2) eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.